• TIS IP Port
  • TIS IP Port
  • TIS IP Port

ماژول مبدل هوشمند

ماژول IP یا مبدل S-BUS به TCP/IP فرامین موجود در شبکه باس BUS را به شبکه کامپیوتری استاندارد و بلعکس تبدیل می‌کند؛ این ماژول امکان اتصال به شبکه هوشمند توسط کامپیوتر و امکان پروگرم قطعات را فراهم می‌کند. هنگامی که بحث از کنترل خانه هوشمند با تبلت و یا iPad توسط  Wi-Fi و اینترنت و شبکه‌های کامپیوتری است به این ماژول هوشمند نیاز می‌باشد؛